banner

Regionální energetika

RAEN spol. s r.o. zpracovává územní energetické koncepce a akční plány obcí, měst, krajů a regionů v rámci celého území České republiky. Pro rozhodovací procesy alternativních řešení zpracovává studie proveditelnosti.

Územní energetická koncepce je zpracována na základě zákona číslo 406/2000 Sb. , o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MPO č. 195/2007 Sb. Náplň je dána nařízením vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu Územní energetické koncepce. Územně energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce a je flexibilní s právními předpisy účinnými v době realizace díla i požadavky a směrnicemi ES v oblasti energetiky závaznými pro Českou republiku.

Základní obsah územní energetické koncepce

 • Rozbor trendů vývoje poptávky po energii
  • Analýza území
  • Analýza spotřebitelských systémů
 • Rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií
  • Analýza dostupnosti paliv a energie
  • Analýza výrobních a distribučních energet. Systémů
  • Sestavení energetická bilance území a její analýza
  • Zhodnocení územního plánu
  • Současný stav vlivu energetiky na životní prostředí
 • Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie
  • Obnovitelné zdroje energie
  • Druhotné energetické zdroje
  • Kombinované výroby elektřiny a tepla
  • Vhodnost vytápění a chlazení využívající obn. Zdroje
 • Hodnocení využitelnosti energetického potenciálu komunálních odpadů
 • Hodnocení technicky a ekonomicky dosažitelných úspor a hospodárnějšího využití energie
 • Řešení energetického hospodářství území
  • Cíle a důvody navrhovaných řešení
  • Návrhy opatření
  • Komplexní řešení energetického systému
  • Závěrečná zpráva – včetně energetického managementu

Obsah je v dílčích podkapitolách flexibilní dle místních potřeb a problematiky řešeného území.

Reference

solar
TOPlist
Copyright © 2000-2007, RAEN spol. s r.o.