banner

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti je významným stupněm analýzy investičního záměru, je nutná za účelem posouzení realizovatelnosti projektu a zhodnocení efektivnosti finančních prostředků vynaložených na realizaci a provoz investice.

Základní osnova studie proveditelnosti

 • Identifikační údaje
  • obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ, kontaktní osoby předkladatele projektu, zpracovatel studie proveditelnosti, hlavní předmět podnikání, stručná historie a současnost
 • Podrobný popis projektu
  • charakteristika projektu a stručný popis podstaty projektu a jeho etap
 • Technická specifikace projektu
  • podrobná specifikace parametrů pořizované technologie, porovnání se stávajícím stavem (výchozím) stavem, dopad projektu na životní prostředí – popis veškerých kladných i negativních vlivů, které plynou z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách
 • Časový harmonogram projektu
  • zahájení projektu, ukončení projektu, členění do etap, provoz realizovaného zařízení – udržitelnost projektu po jeho ukončení
 • Finanční analýza projektu
  • základní ekonomické ukazatele, náklady a výnosy spojené s projektem, finanční plán a analýza projektu v následující struktuře:
   • Základní kalkulace a analýza bodu zvratu
   • Finanční plán
    plán průběhu nákladů a výnosů
    plánované stavy majetku a zdrojů krytí
    plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů)
 • hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu – vyhodnocení projektu pomocí kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z finančních toků (resp. nákladů, výnosů), řízení rizik (citlivostní analýza) – vymezení největších zdrojů rizika v projektu.
 • Závěr
  • podrobné závěrečné hodnocení projektu – komplexní závěr, který zahrnuje výsledné posouzení projektu ze všech uvažovaných hledisek a vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu.
solar
TOPlist
Copyright © 2000-2007, RAEN spol. s r.o.